Velkommen til
censorformandskabet - s
ocialrådgiveruddannelsen


Denne hjemmeside indeholder informationer fra Censorformandskabet på socialrådgiveruddannelsen. Hjemmesiden indeholder desuden generelle oplysninger fra de enkelte professionsskoler.

Censor ved socialrådgiveruddannelsen
Censorer indstilles af formandskabet til beskikkelse af Styrelsen for Forskning og Uddannelse for en fireårig periode. Den aktuelle periode løber fra 1. september 2022 - 31. august 2026.


Interesseret i at blive censor
Der er i øjeblikket ikke brug for at efterbeskikke censorer til korpset. Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du skrive dig på listen her:
https://www.censor-it.dk/frontend_pre_applications/new

Når ansøgningsproceduren går i gang, vil vi sende information ud pr. mail.

WiseFlow

I nedenstående video findes nem og  instruktiv vejledning til WiseFlow

Se videoen her
Vejledning til at oploade scannede notater til WiseFlow

God fornøjelse - også ved eksamensbordet. Husk at medbringe din egen computer eller tablet samt din personlige adgang til MitID.


Censorvejledning

Opdateret censorvejledning ligger under  'Censorformandskabet orienterer'
Censorformandskabet orienterer/Censorvejledning

Udfyldelse af censorrapporter

Efter endt eksamen vil du som censor blive bedt om, at udfylde en censorrapport. Censorrapporten består af fem spørgsmål og er at betragte som en del af det arbejde der følger med at være censor.

Rapporterne indgår i uddannelsernes løbende kvalitetsarbejde. Det er derfor vigtigt, at I giver konkret og specifik respons i rapporterne. Ligeledes ligger rapporterne til grund for Censorformandskabets årsberetning, der på et årligt møde drøftes mellem uddannelsernes ledernetværk og Censorformandskabet. Derudover indsendes årsberetningen til Ministeriet for Forskning og Uddannelse.

Akkrediteringsrådet anbefaler, at censorvirksomheden knyttes tættere til institutionsakkrediteringen. Tæt knyttet til denne anbefaling er et ønske om en øget standardisering af censorrapportens skabelon – på tværs af professionsbachelor-uddannelserne. Dette arbejde er dog stadig i sin vorden, og vi afventer nyt fra arbejdsgruppen som bl.a. består af medlemmer fra institutionerne, Styrelsen, Akkrediteringsrådet og repræsentanter fra censorformandskaberne.


Karakterbekendtgørelsen
Engelsk oversættelse af karakterbekendtgørelsen ligger under 
Link til bekendtgørelser

Nyhedsbreve 
Seneste nyhedsbreve 'Formandskabet orienterer':
/censorformandssdkabet-orienterer/censor-vejledning