Velkommen til Censorformandskabet - Socialrådgiveruddannelsen


Denne hjemmeside indeholder informationer fra Censorformandskabet Socialrådgiveruddannelsen.
Den indeholder desuden også generelle oplysninger fra de enkelte uddannelsessteder.

Censor ved Socialrådgiveruddannelsen:
Censorer indstilles af formandskabet til beskikkelse af Styrelsen for Forskning og Uddannelse for en fireårig periode. Den aktuelle periode løber fra 1. sep. 2018 - 31. aug. 2022

Se yderligere eksamensbekendtgørelsen BEK nr 18 af 09/01/2020 gældende indtil 30-8-2022  

(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/18)

Ny BEK nr. 2027 af 07/11/2021 som træder i kraft 1. september 2022Vedr. WISEflow:

I nedenstående video findes nem og  instruktiv vejledning til WiseFlow

Se videoen her

God fornøjelse - også ved eksamensbordet.

Husk en pc eller en tablet - og din NemID-nøglekort eller App.


NYT:

Nyt skema til censorrapporterne

Vi ikke opfordre nok, til at I uddyber censorrapporterne, der indgår i uddannelsernes kvalitetsarbejde. Kvaliteten af rapporterne har betydning for, anvendeligheden af disse i arbejdet med at styrke kvaliteten i uddannelserne. Derfor er det vigtigt at I giver konkret og specifik respons i rapporterne. Det tager tid at gøre det ordentligt, men er en del af det arbejde der følger med det at være censor, fra forberedelse forud for eksamen, ved selve eksamensbordet uanset hvordan eksamen er tilrettelagt og endelig ved  indsendelse af censorrapporter.

Uddannelserne skal i deres kvalitetsarbejde gennemgå og behandle censorrapporterne, ligesom rapporterne ligger til grund for censorformandskabets årsberetning, der drøftes mellem uddannelsernes Ledernetværk og Censorformandskabet på et årligt møde. Derudover indsendes årsrapport til Ministeriet for Forskning og Uddannelse.

Skabelon, der anvendes ved indsendelse af censorrapporter har endelig fået en ny form og vil tages i anvendelse her i efteråret 2020.

Senest har Akkrediteringsrådet anbefalet at censorvirksomheden knyttes tættere til institutionsakkrediteringen.

Tæt knyttet til Akkrediteringsrådets anbefaling er et ønske om en øget standardisering af censorrapportens skabelon – på tværs af professionsbacheloruddannelserne. Dette arbejde er dog stadig i sin vorden, og vi afventer nyt fra arbejdsgruppen som bl.a. består af medlemmer fra institutionerne, Styrelsen, Akkrediteringsrådet og repræsentanter fra censorformandskaberne.Censorvejledning
Opdateret censorvejledning ligger under Censorformandskabet orienterer/Censorvejledning

Engelsk oversættelse af karakterbekendtgørelsen ligger under Link til bekendtgørelser


Nyhedsbrev No. 13 - Marts 2022
Ligger under: